VALITAAN JUURI SINULLE OIKEA VAIHTOEHTO!

Intensiivikurssi

Intensiivikurssillamme pääset syventymään pääsykoekirjallisuuteen valmentajamme ohjauksella. Lisäksi saat opiskeluusi vertaistukea muilta kurssille osallistujilta. Kurssimme onkin loistava tapa päästä käsittelemään pääsykoekirjallisutta tehokkaamin kuin yksin. Kurssiemme ryhmäkoot pidetään pieninä (max 25 hlöä), koska uskomme pienessä ryhmässä opiskelun olevan massaluentoja huomattavasti tehokkaampi tapa oppia.

Kurssiimme kuuluu 38 tuntia intensiiviopetusta, simulaatiopääsykoe ja kokeen palautuskerta. Yhdellä opetuskerralla opetusta pidetään 4 tuntia kerrallaan taukoineen. Simulaatiopääsykokeella kurssilainen voi harjoitella ajankäyttöä ja myös henkisesti valmistautua oikeaan pääsykokeeseen. 

Etäkurssi

Etäkurssimme sopii sinulle, joka et pääsee syystä tai toisesta osallistumaan intensiivikurssillemme. Etäkurssit alkavat samaan aikaan intensiivikurssien kanssa ja se kestää noin 4 viikkoa. Kursseilla on viikottaiset aikataulut, mutta ajankäyttö yleisesti on joustavampaa ja tehtäviä on mahdollista tehdä omaan tahtiin. Kurssi toimii Moodle-alustalla, jonka kautta etävalmentajamme teettää kurssilaisilla tehtäviä ja antaa niistä tehtäväkohtaiset palautteet.

Materiaalipaketti

Materiaalipaketti on pääsykoekirjallisuudesta muodostettu itseopiskelumateriaali, johon on hahmoteltu pääsykoekirjallisuuden keskeisemmät opit, tehden näin kirjallisuuden kokonaisuudesta helpomman hahmottaa. Materiaalipaketti sisältää myös harjoitustehtäviä, joiden avulla voit tukea omaa oppimistasi, valitsit sitten pelkästään omatoimiopiskelun materiaalipaketin avulla tai ohjatun opiskelun valmennuskursseillamme. 

Tehoviikonloppu

Yliopistovalmennus järjestää tehoviikonloppuja politiikan tutkimukselle, logopedialle, sosiaalityölle ja sosiaalitieteille. Tehoviikonloppujen tarkoituksena on tarjota kurssilaisille apua jokaisen itse hankaliksi kokemissa seikoissa. Intensiiviopetuksen vuoksi ryhmäkoot pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Kurssi sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta.

Simulaatiopääsykoe

Yliopistovalmennus järjestää simulaatiopääsykokeen politiikan tutkimukselle ja sosiaalitieteille.

Simulaatiopääsykokeen tavoitteena on tarjota sinulle kokemusta tulevasta pääsykokeesta. Simulaatiopääsykoe järjestetään noin viikkoa ennen varsinaisia pääsykokeita. Tämä on loistava tapa harjoitella omaa ajankäyttöä sekä saada realistinen kuva omasta osaamisesta ja taidoista.

HUOM! Simulaatiopääsykoe sisältyy intensiivikurssin hintaan.

Logopedia

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Sosiaalitieteet

Sosiaalityö

Hallintotieteet

 

LOGOPEDIA

Puheterapeutit työskentelevät useimmiten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa sekä yksityissektorilla, mutta myös päiväkodeissa, erityiskouluissa ja kehitysvammahuollon eri toimipisteissä.

Auttoi jäsentelemään aihekokonaisuuksia ja pääsykokeen käyneiden kannalta tärkeimpiä asioita.

On ollut ihana olla porukassa, jossa kaikki ovat kiinnostuneita samoista asioista kuin minä.

Logopedian etävalmennuskurssi ja tehoviikonloppu on peruttu vähäisen osallistujamäärän takia.

Logopedian koulutusohjelma antaa valmiudet erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja logopediasta valmistuttuaan opiskelija voi anoa laillistetun puheterapeutin pätevyyttä. Logopedian opintojen aikana opiskelijat perehtyvät normaalin puheen, kielen ja vuorovaikutuksen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian valintakoe koostuu kokeessa aineistoon pohjautuvista monivalintakysymyksistä. Valintakokeeseen ei sisälly ennakkoaineistoa.

Kirjallinen koe on sama Turun, Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistoissa ja se pidetään samana ajankohtana. Kokeen voi suorittaa vain siinä yliopistossa, johon on hakenut, eikä koesuoritusta huomioida muissa yliopistoissa.

Keväällä 2020 astuu voimaan uusi valintakoeuudistus, joka syrjäyttää vanhan valintamenettelyn, jossa pääsykokeen ja ylioppilastodistuksen yhteispistekiintiö poistuu. Vuodesta 2020 eteenpäin 70 % hakijoista valitaan ylioppilastodistuksella ja 30 % valintakokeen perusteella. Tästä seuraa entistä kovempi kilpailu valintakokeella sisään pyrkivien kesken.

POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI

Pidin erityisesti valtio-opin keskustelevasta ei-luentomaisesta opetuksesta. Pääsi itsekin miettimään juttuja.

Kurssi tarjosi rutiinia ja säännöllisyyttä ja materiaalit selittivät hyvin epäselväksi jääneitä asioita.

Kivaa vaihtelua yksin lukemiselle.

Pääaineina poliittinen historia ja valtio-oppi valmistavat kutakuinkin samoihin työtehtäviin. Poliittisen historian oppiaineessa tutkitaan yhteiskunnan, politiikan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Valtio-opissa pyritään systemaattisesti ymmärtämään ja selittämään nykyhetken poliittisia ilmiöitä, erilaisia näkökulmia arvostaen. Valmistumisen jälkeen on mahdollista työskennellä esimerkiksi erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä, viestintäalalla, järjestöissä sekä hallinnon tehtävissä.

 

Kolmen päivän tehovalmennus

21.5. – 23.5.2020, klo 9–17

Poliittisen historian ja valtio-opin kolmen päivän tehovalmennus sisältää yhteensä 24 tuntia intensiivistä pääsykoevalmennusta. Valmennuksessa käydään läpi pääsykoemateriaalin tärkeimmät asiat sekä annetaan raamit pääsykoevastaamiselle. Kysymme myös ennen valmennuksen alkua kurssilaisilta, mitä he haluaisivat käsiteltävän valmennuksessa.


Valmennus toteutetaan etänä sähköisen Zoom-palvelun kautta, jonka käyttöä varten kurssilaiset saavat ohjeet ennen kurssin alkua. Zoom-palvelun käyttöön kurssilainen tarvitsee internet-yhteyden sekä mieluiten tietokoneen (toimii myös älylaitteilla kuten älypuhelimella tai tabletilla). On myös hyvä, jos käytettävässä laitteessa olisi mikrofoni ja web-kamera.


Lisätietoja valmennuksesta saat ottamalla yhteyttä kurssimanageriimme Noora Reimaniin sähköpostiosoitteeseen noora.reiman@yliopistovalmennus.fi

 

SOSIAALITIETEET

Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja taloussosiologia on yhdistetty Turun yliopistossa yhteiseksi sosiaali-tieteiden hakukohteeksi ja perus-opinnoiksi. Opiskelijat valitsevat pääaineensa ensimmäisen luku-vuoden kevätlukukaudella.

Tehtävien tekeminen ryhmässä antoi uusia näkökulmia.

Parasta oli paneutuminen asioihin, jotka itsenäisessä opiskelussa olisivat jääneet huomaamatta.

Kurssi auttoi ymmärtämään, miltä vastauksen tulisi näyttää kokeessa.

Sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinto koostuu kaikille sosiaalitieteiden hakukohteeseen hyväksytyille yhteisistä perusopinnoista, joiden aikana opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja sosiaalitieteiden peruskysymyksiin. Sosiaalitieteen kandidaatin tutkinnon aineopinnot sisältävät puolestaan yhteisiä opintoja, menetelmäopintoja ja sosiaalitieteen valinnaisia opintoja.

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot jakautuvat oppiainekohtaisesti kolmeen eri opintolinjaan. Opiskelijat valitsevat pääaineekseen maisterivaiheeseen siirryttäessä joko sosiologian, taloussosiologian tai sosiaalipolitiikan.

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, joka tutkii yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Taloussosiologia tarkastelee sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Sosiaalipolitiikka tutkii keskeisiä yhteiskuntateorioita, yhteiskunnallisten instituutioiden kehittymistä ja toimintaa sekä erilaisia hyvinvointivaltio-malleja.

Yliopistovalmennus tarjoaa sosiaalitieteistä intensiivikurssin, joka sisältää 38 tuntia etäopetusta, simulaatiopääsykokeen sekä kokeen palautuskerran. Järjestämme myös tehoviikonloppu-kurssin, joka sisältää 16 tuntia intensiivistä etäopetusta yhden viikonlopun aikana. Intensiivikurssin ja tehoviikonlopun etäopetus tapahtuu sähköisen Zoom-palvelun kautta, jota varten kurssilaiset saavat käyttöohjeet ennen kurssin alkua. Näiden lisäksi on mahdollista osallistua etäkurssille, joka suoritetaan itsenäisesti Moodle-alustalla valmentajiemme opastuksella.

Sosiaalitieteestä on saatavilla myös materiaalipaketti. Materiaalipaketti on itseopiskelumateriaali, joka käsittelee pääsykoemateriaalia ja erityisesti sen keskeisimpiä oppeja sekä teemoja. Materiaalipaketti sisältää myös harjoitustehtäviä, jotka tukevat pääsykokeeseen valmistautumista.
Se on sähköisessä muodossa ja lähetetään sähköpostitse. Materiaalipaketti lähetetään 7.5, mutta pidätämme oikeuden muutoksiin.

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityön tutkimuksessa korostuvat mm. sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen. Valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi valtionhallinnossa tai yksityisellä sektorilla.

Erityisesti valmentajan antamat tehtävät ja keskustelu tunneilla antoivat suurimman avun kokonaisuuden ymmärtämiseen.

Kurssi opetti suuntaamaan ajatukset oikeisiin kohtiin ja tarjosi muistisääntöjä ja hyviä esimerkkejä.

Sosiaalityön kevään 2020 kurssi ja materiaalipaketti on peruttu vähäisen osallistujamäärän takia.

Sosiaalityön oppiaineessa tarkastellaan ihmisten selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, hyvinvoinnin ehtoja sekä eriarvoistumiskehitystä. Opetuksessa korostuu tutkimusmenetelmällinen osaaminen, tieteellisen tiedon käyttö ja sen soveltaminen. Opetuksen painopistealueita ovat monialaisen osaamisen opetus, lasten ja perheiden parissa tehtävä sosiaalityö sekä monikulttuurisuuden kysymykset. Sosiaalityö pääaineena tuottaa lain mukaisen sosiaalityöntekijän pätevyyden ja pääaineesta työllistytään hyvin. Sosiaalityöstä työllistytään terveydenhuollon eri sektoreille sekä erilaisiin projekti- ja kehittämishankkeisiin. Oppiaine antaa valmiudet toimia sosiaalihuollon asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2020 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Valintakokeessa on ennakkomateriaaliin perustuva osa sekä aineistoon perustuva osa. Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan 30.4.2020 Tampereen yliopiston nettisivuilla. Valintakoe järjestetään 1.6.2020 klo. 10.00-14.00 samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan osallistuvassa yliopistossa. Hakija voi tehdä kokeen missä tahansa valintakoeyhteistyöhön osallistuvassa yliopistossa. Ilmoitus koepaikasta on sitova.

 

HALLINTOTIETEET

Hallintotieteistä valmistuneet ovat kilpailukykyisiä ja haluttuja asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Palautteenanto oli hyvää ja sain sekä positiivista palautetta että vinkkejä kehittymiseen.

Kurssi auttoi sisäistämään ja ymmärtämään asiat paremmin, kun materiaali oli jaksotettu osiin.

Hallintotieteiden kevään 2020 etäkurssi, tehoviikonloppu ja materiaalipaketti on peruttu vähäisen osallistujamäärän takia.

Hallintotieteissä perehdytään monipuolisesti organisaatioiden johtamiseen, talouteen ja hallintoon sekä hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä luodaan ymmärrystä hallinnon paikallisista, alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle välineitä avoimen ja moniarvoisen yhteiskunnallisen toiminnan ymmärtämiseen analysointiin ja kehittämiseen. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kilpailukykyisiä ja haluttuja asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla.

Yliopistovalmennus tarjoaa laadukasta etävalmennusta hallintotieteiden valintakokeeseen. Valmennuksen tarkoituksena on antaa hakijalle kattavat tiedot ja valmiudet valintakokeen suorittamiseen.

Yliopistovalmennus järjestää etävalmennuskurssia Tampereen ja Vaasan ylipistojen hallintotieteidentutkinto-ohjelmien valintakokeisiin. Tämän lisäksi tarjoamme mahdollisuuden valmistautua valintakokeeseen tehoviikonlopun avulla. Tehoviikonlopun tarkoitus on antaa mahdollisuus käsitellä valmentajan kanssa niitä valintakokeeseen liittyviä asioita, joita kurssilaiset kokevat haastavina. Tehoviikonloppujen opetus tapahtuu pienryhmissä.

Hallintotieteistä on saatavilla myös materiaalipaketti. Materiaalipaketti on itseopiskelumateriaali, joka käsittelee pääsykoemateriaalia ja erityisesti sen keskeisimpiä oppeja sekä teemoja. Materiaalipaketti sisältää myös harjoitustehtäviä, jotka tukevat pääsykokeeseen valmistautumista. Se on sähköisessä muodossa ja lähetetään sähköpostitse. Materiaalipaketti lähetetään 5.5, mutta pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valintakoe ja valintaperusteet ovat samat Tampereen ja Vaasan ylipistoihin.

Hallintotieteiden valintakoemateriaali keväälle 2020 julkaistaan 27.4.2020.Valintakoe järjestetään keskiviikkona 27.5.2020 klo 12-16 (Tampere ja Vaasa).