VALITAAN JUURI SINULLE OIKEA VAIHTOEHTO!

Intensiivikurssi

Intensiivikurssillamme pääset syventymään pääsykoekirjallisuuteen valmentajamme ohjauksella. Lisäksi saat opiskeluusi vertaistukea muilta kurssille osallistujilta. Kurssimme onkin loistava tapa päästä käsittelemään pääsykoekirjallisutta tehokkaamin kuin yksin. Kurssiemme ryhmäkoot pidetään pieninä (max 25 hlöä), koska uskomme pienessä ryhmässä opiskelun olevan massaluentoja huomattavasti tehokkaampi tapa oppia.

Kurssiimme kuuluu 40 tuntia intensiiviopetusta. Yhdellä opetuskerralla opetusta pidetään 4 tuntia kerrallaan taukoineen. Tämän lisäksi kurssiin kuuluu ylimääräinen 2 tunnin palauteosio, jolla käsitellään kurssin lopussa järjestettävän simulaatiopääsykokeen tulokset. Simulaatiopääsykokeella kurssilainen voi harjoitella ajankäyttöä ja myös henkisesti valmistautua oikeaan pääsykokeeseen. 

Etäkurssi

Etäkurssimme sopii sinulle, joka et pääsee syystä tai toisesta osallistumaan intensiivikurssillemme. Etäkurssit alkavat samaan aikaan intensiivikurssien kanssa ja se kestää noin 4 viikkoa. Kursseilla on viikottaiset aikataulut, mutta ajankäyttö yleisesti on joustavampaa ja tehtäviä on mahdollista tehdä omaan tahtiin. Kurssi toimii Moodle-alustalla, jonka kautta etävalmentajamme teettää kurssilaisilla tehtäviä ja antaa niistä tehtäväkohtaiset palautteet.

Materiaalipaketti

Materiaalipaketti on pääsykoekirjallisuudesta muodostettu itseopiskelumateriaali, johon on hahmoteltu pääsykoekirjallisuuden keskeisemmät opit, tehden näin kirjallisuuden kokonaisuudesta helpomman hahmottaa. Materiaalipaketti sisältää myös harjoitustehtäviä, joiden avulla voit tukea omaa oppimistasi, valitsit sitten pelkästään omatoimiopiskelun materiaalipaketin avulla tai ohjatun opiskelun valmennuskursseillamme. 

HUOM! 

Logopedian materiaalipaketti on itseopiskelumateriaali, joka painottuu loogisen päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn harjaannuttamiseen, sillä logopedian pääsykokeeseen ei tule ennakkomateriaalia ja pääsykoe pohjautuu pitkälti loogiseen päättelykykyyn sekä sen soveltamiseen koetilanteessa.

Tehoviikonloppu

Yliopistovalmennus järjestää tehoviikonloppuja politiikan tutkimukselle, logopedialle, sosiaalityölle ja sosiaalitieteille. Tehoviikonloppujen tarkoituksena on tarjota kurssilaisille apua jokaisen itse hankaliksi kokemissa seikoissa. Intensiiviopetuksen vuoksi ryhmäkoot pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Kurssi sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta.

Simulaatiopääsykoe

Yliopistovalmennus järjestää simulaatiopääsykokeen politiikan tutkimukselle, logopedialle, hallintotieteille sosiaalityölle ja sosiaalitieteille.

Simulaatiopääsykokeen tavoitteena on tarjota sinulle kokemusta tulevasta pääsykokeesta. Simulaatiopääsykoe järjestetään noin viikkoa ennen varsinaisia pääsykokeita. Tämä on loistava tapa harjoitella omaa ajankäyttöä sekä saada realistinen kuva omasta osaamisesta ja taidoista.

HUOM! Simulaatiopääsykoe sisältyy intensiivikurssin hintaan.

Logopedia

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Sosiaalitieteet

Sosiaalityö

Hallintotieteet

LOGOPEDIA

Puheterapeutit työskentelevät useimmiten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa sekä yksityissektorilla, mutta myös päiväkodeissa, erityiskouluissa ja kehitysvammahuollon eri toimipisteissä.

Auttoi jäsentelemään aihekokonaisuuksia ja pääsykokeen käyneiden kannalta tärkeimpiä asioita.

On ollut ihana olla porukassa, jossa kaikki ovat kiinnostuneita samoista asioista kuin minä.

Logopedian kurssit ja materiaalipaketti sekä simulaatiopääsykoe on peruttu keväältä 2019.

Logopedian koulutusohjelma antaa valmiudet erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja logopediasta valmistuttuaan opiskelija voi anoa laillistetun puheterapeutin pätevyyttä. 

Logopedian valintakokeen kirjallinen osuus koostuu kokeessa aineistoon pohjautuvista monivalintakysymyksistä. Valintakokeeseen ei sisälly ennakkoaineistoa. Pääsykokeessa on myös suullinen osuus.

Kirjallinen koe on sama Turun, Helsingin ja Oulun yliopistoissa ja se pidetään samana ajankohtana. Kokeen voi suorittaa vain siinä yliopistossa, johon on hakenut, eikä koesuoritusta huomioida muissa yliopistoissa.

POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI

Pääaineina valtio-oppi ja poliittinen historia valmistavat kutakuinkin samoihin työtehtäviin. Valtiotieteilijä voi löytää itsensä työskentelemästä esimerkiksi konsulttina, hallinnon tehtävissä tai asiantuntijana.

Pidin erityisesti valtio-opin keskustelevasta ei-luentomaisesta opetuksesta. Pääsi itsekin miettimään juttuja.

Kurssi tarjosi rutiinia ja säännöllisyyttä ja materiaalit selittivät hyvin epäselväksi jääneitä asioita.

Kivaa vaihtelua yksin lukemiselle.

Poliittisen historian ja valtio-opin intensiivikurssi sisältää 40 tuntia kontaktiopetusta, jonka lisäksi pidetään simulaatiopääsykoe ja kahden tunnin mittainen palautekerta. Kurssivalikoimassamme on kaksi intensiiviryhmää.

Yliopistovalmennus järjestää Politiikan tutkimuksen Tehoviikonloppu –kurssin, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta yhden viikonlopun aikana.

Pääaineina poliittinen historia ja valtio-oppi valmistavat kutakuinkin samoihin työtehtäviin. Valmistumisen jälkeen on mahdollista työskennellä esimerkiksi erilaisissa konsultointi-, hallinto-, suunnittelu-, tutkimus-, koulutus- tai viestintätehtävissä. Osa valmistuneista päätyy myöskin kansainvälisiin työtehtäviin. 

Turun yliopiston poliittisen historian ja valtio-opin yhteisen hakukohteen valintakoemateriaali vuonna 2019 jakaantuu poliittisen historian ja valtio-opin materiaaliin.
Valtio-opin materiaaliosuus sisältää neljä lukua Elina Kestilä-Kekkosen ja Paul-Erik Korvelan (toim.) teoksesta Poliittinen osallistuminen. Vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä sekä neljä lukua Rauli Mickelssonin (toim.) teoksesta Poliittinen vaikuttaminen tulevaisuudessa.


Poliittisen historian materiaaliosuus sisältää viisi aineeseen liittyvää artikkelia. Kaikkiin materiaaleihin löytyy PDF-latauslinkit täältä.

Valintakoe järjestetään 14.5.2019 klo 10.00-15.00 Publicum- ja Educarium-rakennusten luentosaleissa.

SOSIAALITIETEET

Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja taloussosiologia on yhdistetty Turun yliopistossa yhteiseksi sosiaali-tieteiden hakukohteeksi ja perus-opinnoiksi. Opiskelijat valitsevat pääaineensa ensimmäisen luku-vuoden kevätlukukaudella.

Tehtävien tekeminen ryhmässä antoi uusia näkökulmia.

Parasta oli paneutuminen asioihin, jotka itsenäisessä opiskelussa olisivat jääneet huomaamatta.

Kurssi auttoi ymmärtämään, miltä vastauksen tulisi näyttää kokeessa.

Yliopistovalmennus tarjoaa pääsykoelukemisen tueksi monipuolista sosiaalitieteiden intensiivikurssia. Kurssi sisältää 40 lähiopetustuntia sekä simulaatiopääsykokeen.

Tarjoamme lisäksi sosiaalitieteiden etävalmennuskurssia, joka suoritetaan Moodle-alustalla valmentajamme opastuksella. Tehoviikonloppukurssillamme käydään yhden viikonlopun aikana läpi olennaisimmat valintakokeeseen tulevat asiat.

Sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinto koostuu kaikille sosiaalitieteiden hakukohteeseen hyväksytyille yhteisistä perusopinnoista, joiden aikana opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja sosiaalitieteiden peruskysymyksiin. Sosiaalitieteen kandidaatin tutkinnon aineopinnot sisältävät puolestaan yhteisiä opintoja, menetelmäopintoja ja sosiaalitieteen valinnaisia opintoja.

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot jakautuvat oppiainekohtaisesti kolmeen eri opintolinjaan. Opiskelijat valitsevat pääaineekseen maisterivaiheeseen siirryttäessä joko sosiologian, taloussosiologian tai sosiaalipolitiikan.

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, joka tutkii yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Taloussosiologia tarkastelee sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Sosiaalipolitiikka tutkii keskeisiä yhteiskuntateorioita, yhteiskunnallisten instituutioiden kehittymistä ja toimintaa sekä erilaisia hyvinvointivaltio-malleja.

Sosiaalitieteiden kevään 2019 valintakoemateriaalit julkaistiin 15.4. Turun yliopiston nettisivuilla. Kevään 2019 materiaalit koostuvat kuudesta erillisestä artikkelista, joista neljä sisältyvät julkaisuun Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa, toimittanut Jani Erola, Gaudeamus, Helsinki 2010. Kaksi muuta artikkelia sisältyvät Sosiologia -julkaisun eri numeroihin.

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityön tutkimuksessa korostuvat mm. sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen. Valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi valtionhallinnossa tai yksityisellä sektorilla.

Erityisesti valmentajan antamat tehtävät ja keskustelu tunneilla antoivat suurimman avun kokonaisuuden ymmärtämiseen.

Kurssi opetti suuntaamaan ajatukset oikeisiin kohtiin ja tarjosi muistisääntöjä ja hyviä esimerkkejä.

Sosiaalityön tutkimuksen painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö. Valmistuttuasi voit työskennellä mm. valtionhallinnossa, kuntien sosiaalitoimissa sekä yksityisellä sektorilla.

Sosiaalityön valintakoe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa valintakoeyhteistyöhön osallistuvassa yksikössä, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova.

Sosiaalityön materiaalina oli keväänä 2018 Törrönen, Maritta & Hänninen, Kaija & Jouttimäki, Päivi & Lehto-Lunden, Tiina & Salovaara, Petra & Veistilä, Minna (toim.) 2016: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus: Helsinki, sivut 1–147.

HALLINTOTIETEET
HALLINTOTIETEET

Hallintotieteistä valmistuneet ovat kilpailukykyisiä ja haluttuja asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Palautteenanto oli hyvää ja sain sekä positiivista palautetta että vinkkejä kehittymiseen.

Kurssi auttoi sisäistämään ja ymmärtämään asiat paremmin, kun materiaali oli jaksotettu osiin.

Yliopistovalmennus tarjoaa laadukasta etävalmennusta hallintotieteiden pääsykokeeseen. Valmennuksen tarkoituksena on antaa hakijalle kattavat tiedot ja valmiudet pääsykokeen suorittamiseen.

Yliopistovalmennus järjestää etävalmennuskurssia Tampereen ja Vaasan yliopistojen hallintotieteiden tutkinto-ohjelmien pääsykokeisiin. Tämän lisäksi tarjoamme mahdollisuuden valmistautua pääsykokeisiin simulaatiopääsykokeen ja tehopäivän avulla.

Tehopäivän tarkoituksena on tarjota kurssilaisille apua jokaisen itse hankaliksi kokemissa seikoissa. Intensiiviopetuksen vuoksi ryhmäkoot pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Päivä sisältää 10 tuntia intensiivistä kontaktiopetusta.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kilpailukykyisiä ja haluttuja asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla. Tutkinto-ohjelmasta sijoittuneet ovat työllistyneet monipuolisesti muun muassa ministeriöiden, kunnallishallinnon ja aluekehittämisen tehtäviin, Euroopan unionin, kansainvälisten järjestöjen sekä yritysten palvelukseen.

Pääsykoe on sama sekä Tampereen että Vaasan yliopistoissa.

Hallintotieteiden valintakoemateriaali on vuonna 2019 Kirsi Lehdon, Niina Mäntylän & Ilari Karpin toimittama kirja Hallintotieteiden valintakoeteos 2019 – Vaasan ja Tampereen yliopisto. Vaasa 2019. Kirja koostuu kahdeksasta eri artikkelista ja on saatavissa pdf-muodossa täältä

Valintakoe pidetään keskiviikkona 29.5. klo 12-16 (Vaasa ja Tampere).

Hallintotieteiden etäkurssi alkaa 1.4.

Kurssille voi ilmoittautua sen alkamisajankohdan jälkeenkin.

Hallintotieteiden tehopäivä ja simulaatiopääsykoe on peruttu keväältä 2019.